Všeobecné pravidlá súťaže na Facebook a Instagram

1. Organizátor a sprostredkovateľ súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Ster Century Cinemas, s. r. o., sídlo: Pluhová 2, 831 04 Bratislava, IČO: 47907380, DIČ: 2024145035, IČ DPH: SK2024145035 (ďalej len „organizátor súťaže“). Organizátor súťaže je zároveň poskytovateľom cien do súťaže.

Technický servis súťaže zabezpečuje spoločnosť ZOOMZOOM, s. r. o., so Súľovská 5806/9, 040 11 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika, IČO: 52293301, deň zápisu v Obchodnom registri 22. 03. 2019 (ďalej len „prevádzkovateľ súťaže“).

2. Prevádzky organizátora súťaže

Ster Century Cinemas Žilina, Mirage shopping center, Námestie A. Hlinku 7b, 01001 Žilina, 0911 957 957, zilina@stercentury.sk

Ster Century Cinemas Košice, OC Galéria, Toryská 5, 040 11 Košice, 0903 612 323, kosice@stercentury.sk

Ster Century Cinemas Prievidza, OC Korzo, Nábrežná 1913/5A, 971 01 Prievidza, 0904 116414, prievidza@stercentury.sk

Ster Century Cinemas Spišská Nová Ves, OC Madaras, Mlynská 39, 052 01 Spišská Nová Ves, 0904 116 480, snv@stercentury.sk

(ďalej len“kiná organizátora”)

3. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť a výhercom v súťaži sa môže stať ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá je používateľom sociálnej siete Facebook:

www.facebook.com/sccke/

www.facebook.com/Multikino.Zilina/

www.facebook.com/Multikino.Prievidza/

www.facebook.com/SterCenturyCinemasSNV/

 a Instagram: 

www.instagram.com/stercenturycinemas_sk/ 

a zároveň ktorá:

a) je občanom SR alebo má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky;

b) splní podmienky tohto štatútu;

c) súhlasí s ustanoveniami tohto štatútu;

d) je staršia ako 18 rokov (ďalej len „súťažiaci“).

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci, štatutári a majitelia organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže, ako ani osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, organizátor súťaže ho môže zo súťaže vylúčiť s následkom, že stráca nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva k dispozícii organizátorovi súťaže.

Zapojením sa do súťaže súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s pravidlami.

4. Miesto konania súťaže 

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

5. Podmienky a priebeh súťaže

Účastník sa môže do súťaže zapojiť prostredníctvom sociálnej siete Facebook alebo Instagram splnením vyhlásených podmienok jednotlivých súťaží na

www.facebook.com/sccke/

www.facebook.com/Multikino.Zilina/

www.facebook.com/Multikino.Prievidza/

www.facebook.com/SterCenturyCinemasSNV/

alebo www.instagram.com/stercenturycinemas_sk/  

Používanie viacerých facebookových identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie súťažiaceho, ktorého odpoveď bude obsahovať vulgárne vyjadrenia, vyjadrenia poškodzujúce dobrú povesť organizátora súťaže alebo prevádzkovateľa súťaže alebo nebude zodpovedať dobrým mravom. Počet komentárov nie je obmedzený.

Zo všetkých komentárov sa náhodne vyberie jeden výherca, ak nie je uvedené inak.

Súťažiaci berie na vedomie, že organizátor súťaže nespracúva osobné údaje súťažiacich, ktorí sa nestanú výhercami v zmysle týchto pravidiel súťaže. V súťaži sa tak spracúvajú iba osobné údaje výhercov. Tieto osobné údaje budú spracúvané v rámci realizácie súťaže v súlade s platnými právnymi predpismi pre ochranu osobných údajov, najmä Nariadenia EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

6. Výhra, vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhry

Výherca je povinný bezodkladne po tom, ako dostane informáciu, že vyhral, najneskôr však do 7 dní, oznámiť sprostredkovateľovi túto skutočnosť prostredníctvom facebookovej správy danému kinu, ak nie je uvedené inak. Organizátor si, pred odovzdaním výhry, vyhradzuje právo vyzvať výhercu, aby preukázal skutočnosť, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o odovzdaní výhry.

V prípade vecných výhier, pokiaľ súťaž prebieha na facebookovom účte jedného z kín STER CENTURY CINEMAS, organizátor odovzdá výhru výhercovi priamo v kine. Pokiaľ prebieha na spoločnom Instagramovom profile STER CENTURY CINEMAS, tak cenu odovzdá organizátor v kine zo siete organizátora (Žilina, Košice, Prievidza, Spišská Nová Ves), ktoré si výherca vyberie. Organizátor neposiela výhru poštou. V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi ani do 10 dní odo dňa pokusu kontaktovať ho alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na získanie výhry. 

Predmet výhry si výherca môže vyzdvihnúť po preukázaní totožnosti priamo od spoločnosti Ster Century Cinemas, s. r. o. v danom kine, alebo bude zasielaná prostredníctvom emailu ( voľné vstupenky, voucher, iné ) Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť formu odovzdania výhry.

Výherca bude vyhlásený v komentároch pod súťažným príspevkom na sociálnej sieti Facebook a Instagram, alebo osobitným postom o vyhodnotení súťaže nasledujúci pracovný deň po skončení súťaže. Ak si výherca neuplatní nárok na výhru v lehote stanovenej v upovedomení o výhre, vzdá sa výhry, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, stráca týmto nárok na príslušnú výhru a nemá nárok na náhradné plnenie.

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré obdržia výhercovia, predstavujú výhry pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov výhry zo súťaže neprevyšujúcej výšku 350,- EUR sú od dane oslobodené.

Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

Výhra v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo finančnú odmenu. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor súťaže.

7. Práva výhercu ako dotknutej osoby

Výherca berie na vedomie, že organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže budú spracúvať jeho osobné údaje za účelom:

a) identifikácie výhercu ako účastníka súťaže;

b) overenia splnenia podmienok účasti v súťaži stanovených týmto štatútom;

c) kontaktovania výhercu a doručenia výhry;

d) informovania výhercu o výhre na profile Facebook/Instagram organizátora súťaže;

e) overenie správnosti a platnosti údajov poskytnutých výhercom pri preberaní výhry;

f) na propagačné a reklamné účely, v súvislosti s prezentáciou súťaže a výrobkov organizátora súťaže.

Poskytnutie osobných údajov výhercom je podmienkou pre odovzdanie výhry výhercovi (požiadavka potrebná na plnenie zmluvy). V prípade odmietnutia poskytnutia osobných údajov výhercom nemôže byť výhercovi odovzdaná výhra.

Výherca berie na vedomie, že organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže spracúvajú osobné údaje výhercu v súlade s platnou legislatívou. Podrobnosti ohľadne spracúvania osobných údajov súťažiach sú zverejnené na našej internetovej stránke.

8. Záverečné ustanovenia

Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a pod súťažným príspevkom na

www.facebook.com/sccke/

www.facebook.com/Multikino.Zilina/

www.facebook.com/Multikino.Prievidza/

www.facebook.com/SterCenturyCinemasSNV/

alebo www.instagram.com/stercenturycinemas_sk/.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel.

Súťažiaci sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte.

Súťažiaci sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži neporušil a ani neporuší všeobecne záväzné právne predpisy a ani podmienky uvedené v tomto štatúte.

Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiteľom, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Súťažiaci nesmie obťažovať ostatných súťažiteľov. 

Každý súťažiaci preberá zodpovednosť za používanie sociálnej siete Facebook a vyhlasuje a svojím súhlasom s týmto štatútom sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži nebude porušovať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky súťaže. Túto zodpovednosť administrátor, majiteľ domény, prevádzkovateľ webhostingu, majiteľ servera, poskytovateľ pripojenia nepreberá.

Každý súťažiaci sa zaväzuje, že nijakým spôsobom nebude poškodzovať ďalších súťažiacich alebo tretie osoby alebo porušovať podmienky uvedené v tomto štatúte. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.

Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy organizátora súťaže, jeho dobré meno a nesmie propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k organizátorovi súťaže. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.

Každý súťažiaci v plnom rozsahu objektívne zodpovedá za úkony v súvislosti so súťažou alebo používaním sociálnej siete Facebook. Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a ani prevádzkovateľ webovej stránky túto zodpovednosť nepreberajú a nezodpovedajú za žiadne uploady, filehostingy, sťahovanie alebo vkladanie akýchkoľvek odkazov.

Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že organizátor súťaže je oprávnený ustanovenia kedykoľvek meniť alebo súťaž kedykoľvek zrušiť. V prípade, že dôjde k zmene podmienok, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia podmienok. Organizátor súťaže a prevádzkovateľ súťaže nie sú povinní o zmene pravidiel osobitne informovať súťažiacich, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na internetových stránkach:

www.facebook.com/sccke/

www.facebook.com/Multikino.Zilina/

www.facebook.com/Multikino.Prievidza/

www.facebook.com/SterCenturyCinemasSNV/

alebo www.instagram.com/stercenturycinemas_sk/.

Súťažiaci sa zaväzuje riadiť sa týmto štatútom, pokynmi organizátora súťaže a prevádzkovateľa súťaže a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Súťaž sa riadi výhradne štatútom, ktorý upravuje práva a povinnosti súťažiteľov, ich zodpovednosť a jej pravidlá. 

Žiadny súťažiaci nemá nárok na výhru, pokiaľ nesúhlasí s týmto štatútom a nesplní povinnosti z neho vyplývajúce. Súťažiaci tiež nemá nárok na výhru, ak nesplnil podmienky súťaže.

 Právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a súťažiaci sa zaväzujú sa im podrobiť. 

Organizátor súťaže, prevádzkovateľ súťaže a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo za výhru, jej kvalitu alebo akosť alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť sociálnej siete Facebook z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiteľov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiteľa zo súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania/uplatnenia výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť pravidlá a podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá vyhlasovania výhercov, dátum ukončenia súťaže, počet výhercov, ako aj druhy výhier. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor súťaže vhodným spôsobom zverejní. Za vhodné zverejnenie sa považuje najmä zverejnenie na internetových stránkach:

www.facebook.com/sccke/

www.facebook.com/Multikino.Zilina/

www.facebook.com/Multikino.Prievidza/

www.facebook.com/SterCenturyCinemasSNV/

alebo www.instagram.com/stercenturycinemas_sk/.